Živé kompetence

Podnikatelský úspěch společnosti je úzce provázán s klíčovými schopnostmi, znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi. Tyto klíčové kompetence tvoří více či méně formální kompetenční model. Kompetenční model vychází z hodnot firmy a představuje etalon charakteru, chování a jednání lidí v dané firmě. Model sám o sobě je teoretickým východiskem, důležité je až praktické naplnění kompetencí konkrétními lidmi. Podstatné je, aby zaměstnanci výkladu kompetencí rozuměli a uměli si pod nimi představit něco reálného a praktického. A samozřejmě, aby tyto kompetence naplňovali a žili.

Koncept ŽIVÉ KOMPETENCE představuje efektivní formu převedení klíčových kompetencí do každodenního pracovního života. Výsledkem jsou pochopené a dobře přijaté kompetence přítomné prakticky a konkrétně v běžném fungování firmy. Koncept je tedy určen pro firmy, které chtějí mít klíčové kompetence skutečně mezi lidmi.

 

harmonizaceHARMONIZACE KOMPETENČNÍHO MODELU
Výchozím bodem je vytvoření uceleného, přehledného a přiměřeného kompetenčního modelu. Je to cesta od dílčích dokumentů, útržkovitých informací z různých stupňů vedení a nesourodé směsice vlastností, schopností a hodnot k přehlednému systému, o který se opírá práce s lidmi ve všech fázích. Harmonizace kompetenčního modelu v sobě nese diskuse s vedením, workshopy k usazení kompetencí a přesné výklady významů jednotlivých kompetencí. Součástí bývá i kontrola srozumitelnosti textu a vyladění hodnoticí škály.
Sdílím hodnoty s kolegy. Díky kolektivním jednáním se jednotí pohledy na kompetence. Sjednocení základního vzoru. Ujasnili jsme si, že máme společné hodnoty. Vylepšuje se morálně-hodnotový systém. Kompetenční model dostává praktické obrysy – je jasné, co obsahuje a jak ho používat.

 

360360° ZPĚTNÁ VAZBA
Na základě vyladěného kompetenčního modelu jsou formulovány otázky směřující k prověření přítomnosti jednotlivých kompetencí u konkrétních hodnocených lidí. Otázky jsou on-line formou položeny nadřízenému, několika kolegům na stejné úrovni, několika podřízeným daného pracovníka. Data jsou agregována a vyhodnocena. Pak nastupuje práce konzultanta, který data interpretuje a osobně probere s hodnoceným. Výsledkem jsou komplexní zprávy s výsledky 360° zpětné vazby i názory samotných hodnocených.
Dostávám zpětnou vazbu z různých úrovní. To mi otevřelo oči – nelíbilo se mi, jak jsem vnímána. Změnila jsem komunikaci. Chvíle času věnovaná mně. Mám pohled zvenčí a můžu ho porovnat se svým přesvědčením. Taková zkouška sebereflexe :-). Dostala jsem hromadu materiálu k přemýšlení.

 

workshopyKOMPETENČNÍ WORKSHOPY
Zjištění z 360° zpětné vazby nejsou nikdy stoprocentní. Proto nastupují kompetenční workshopy, které představují a trénují jednotlivé kompetence tak, aby si je účastníci nejen osvojili, ale i přijali za své. Ideální formou jsou workshopy „naruby“, kdy primární hybnou silou jsou sami účastníci, kteří za podpory a asistence lektora – mentora trénují a vytváří praktické návody a metodiky užití dané kompetence v každodenní praxi. Častým navazujícím krokem je individuální konzultace či koučování. Výstupem jsou kompetenční karty.
Vyhovuje mi, že na workshopech jsou různí lidé z různých oddělení. Vidím problémy a témata pohledem jiných. Když jsou naruby, přicházím si na to sám. Máme společné vize a přístupy. Posouvám se ve vztahu s lidmi v managementu, ujasňujeme si pohledy. Jsem v kontaktu s lidmi, se kterými se často nevídám.

 

overeniOVĚŘENÍ ZMĚNY
Závěrečnou fází a zároveň vstupem do dalšího cyklu zlepšování klíčových kompetencí je opakované on-line hodnocení formou 360° zpětné vazby. Právě tady se ukáže, jak práce na klíčových kompetencích pokračují, kdo na sobě zapracoval hodně a kdo méně, jak se kompetenční model používá v praxi. Součástí jsou opět individuální rozhovory s účastníky, nyní výrazně zaměřené na motivaci a budoucnost. Výstupní zprávy jsou nyní komparační – srovnávající původní zjištění z prvního on-line šetření s nově získanými daty.
Otevírá se mi širší prostředí. Změnila jsem se. Při stanovování cílů rozumím, o čem je řeč. Jsem efektivnější v komunikaci s podřízenými i ostatními manažery. Něco jsem dokázal! Mám větší porozumění pro jiná oddělení. Přemýšlím nad věcmi jinak. Kompetence jsou v běžném životě firmy.