Služby

Manažerská 112

Poskytujeme pomocnou ruku manažerům, kterým se hromadí nedokončené úkoly a projekty. Fungujeme jako „sparring partneři“ – učíme je nové techniky, zlepšujeme jejich kondici. Vytvoříme s manažery plán práce, rozdělíme úkoly na menší části s realistickými termíny splnění a pomůžeme do jejich plnění zapojit i další lidi.

EasySkills

Naučíme vaše lidi nové manažerské dovednosti a rozvineme jejich potenciál v oblasti řízení a vedení lidí. Dvou krokový program EasySkills zajistí, že aktivity jsou účelné, padají „na úrodnou půdu“ a rozvíjí přesně to, co potřebujete.

Prvním krokem je určit, které kompetence jsou důležité a stěžejní pro vás (vaši firmu) a danou/é pozici a které je třeba zlepšit a zaměřit se na ně. Následuje výběr účastníků. Výběr provádíme pomocí hloubkových rozhovorů, během kterých u potencionálních účastníků zjišťujeme úroveň jednotlivých kompetencí. Doporučíme účastníky s potenciálem, s ostatními se rozloučíme. Teprve ve chvíli, kdy víme „kdo“ a „co“ navrhneme workshopy na vybrané kompetence. Workshopy probíhají formou NARUBY – účastníci využívají své znalosti a pomocí lektora se učí jejich praktické použití v každodenní práci.

HR for Business

Nedílnou součástí úspěšně fungující firmy je „znalec lidí“. Parťák (či parťačka) vedení, který umí pracovat s lidským kapitálem, zná prostředí firmy i trhu, a ví, kde společnost „tlačí bota“. HR for Business je pravou rukou takových parťáků i managementu firmy, pokud jim tento člověk chybí.

Služba HR for Business provází firmu od změn struktury a kompetenčních modelů, přes adaptaci a řízení výkonu lidí, až po jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní plánování. Cílem je podpořit jak vyšší výkon firmy, tak motivaci jejích lidí a přenos know-how tak, aby byli do budoucna více proaktivní, agilní a odhodlaní změny a nové přístupy nacházet sami.

Mistr: technik a manažer v jednom

Poskytujeme komplexní řešení rozvoje liniového managementu výrobních podniků: Mistr: technik a manažer v jednom. Jde o modulární program, který cílí na vyvážené posílení a zdokonalení jak odborné, tak manažerské role liniových manažerů (mistrů, temaleaderů, parťáků). Jednotlivé moduly se zaměřují na klíčové znalosti liniových manažerů ve výrobě, a to jak v manažerských dovednostech, tak odborných kompetencích v oblasti výroby, kvality a logistiky. Moduly probíhají formou workshopů NARUBY, během kterých účastníci procvičují dovednosti a zkouší vybrané nástroje.

My u vás, vy u nás

Mistři, vedoucí směn, teamleadeři, supervizoři časem trpí tzv. provozní slepotou. Výrobu vidí pouze úzkým pohledem jejich závodu, což vede k opakování chyb a nízké ochotě měnit zaběhlé pořádky. V současné době je zapotřebí dosáhnout opaku. Mistři proto potřebují získat odstup a nadhled. Program My u vás, vy u nás v reciproční návštěvě propojuje mistry dvou různých podniků. Seznámí mistry vždy s realitou druhé firmy bez zbytečných příkras, umožní jim probrat s jejich protějšky klíčová témata jak řízení výroby, tak i práce s lidmi. Cílem programu je především posílení schopnosti mistrů orientovat se v novém prostředí a tím i zvýšení jejich polyvalence.

Na jedné lodi

Pojem interkulturní management je už léta znám. Teprve výrobní podniky ukazují, jak taková praxe vypadá v masovém měřítku. Klíčovou kompetencí (zejména liniových vedoucí) je schopnost na věci nahlížet jak očima českého managementu, tak i pohledem zahraničních pracovníků. Workshopy Na jedné lodi pomáhají poznat mentalitu a zvyky různých kultur a to jasnou a přímou cestou: prostřednictvím lektora příslušné národnosti. Cílem je poskytnout vhled do vnímání zahraničních pracovníků, návody jak je řídit a jak posílit schopnost spolupráce různých národnostních skupin.

Poznej nejen sebe

Kvalita vztahů v dnešní době upadá. Stejně tak se zhoršuje i schopnost tvořit věci společně, jako tým. Lidé svým chováním a komunikací často hazardují s dobrými vztahy s klienty, s dodavateli, se spolupracovníky. Preferován je individualismus, umění spolupráce jde jaksi stranou. A přitom právě dobré vztahy s klienty (externími či interními) a schopnost spolupracovat vždy byly, jsou a budou konkurenční výhodou a klíčem k trvalému úspěchu. Program Poznej nejen sebe, jenž pracuje s tématem spolupráce v duchu pozitivní psychologie, je určen právě pro ty situace, kdy je třeba posílit neformální skupinovou spolupráci. Zkrátka „ve dvou (a více) se to lépe táhne“.

Projektová kancelář

Řízení projektů v mnohých firmách nezřídka připomíná zběsilý závod na neznámém okruhu. Některé projekty vůbec „nedorazí“, jiné sice dorazí, ale ne v podobě v jaké bychom si je představovali a už vůbec ne v čase, s kterým jsme počítali. Příčina obvykle spočívá v nedostatečných znalostech či zkušenostech řidiče-manažera. Někdy mu chybí „mapa“ – návod, jak postupovat. Manažer navíc často řízení projektů přibírá ke své běžné práci a nemá tak pořádně čas ani na jednu aktivitu. Pro správné a účinné vedení projektů poskytujeme služby Projektové kanceláře. Představují soubor kroků klasického projektového managementu od inicializace a plánování, přes supervizi projektů až po vyhodnocení. Tato podpora zajišťuje definici realistických cílů a zároveň jejich dosažení. V rámci projektové kanceláře předáváme takový okruh znalostí a know-how, který vám v budoucnu umožní realizovat projekty zcela samostatně.

Management Remaker

Vzhledem k častým změnám okolí je ve firmách častým jevem, že zavedené manažerské systémy velmi rychle zastarávají. Manažeři zastřešují různé oblasti, mnohdy jen vzdáleně související. Řada pracovníků je přetížená, jiní mají pro změnu volnou kapacitu. Takové dysbalance vedou ke zbytečným provozním nákladům, strukturální nepřehlednosti a snížené kooperaci jednotlivých částí firmy. Management Remaker podporuje management firem při přípravě a realizaci změn, zavádění inovací a řešení krizových stavů. Služba přináší úspory nákladů, zvýšení výkonu a zajištění efektivity procesů na úrovni managementu.

SANEK Age Management – implementace

Běžným jevem na pracovišti jsou mezigenerační kolektivy, a také mezigenerační konflikty. Aby ve firmě panovaly harmonické vztahy je zapotřebí skloubit možnosti a zdroje každé z generačních vrstev s nároky vykonávané práce. Tak lze dlouhodobě dosáhnout vyrovnaných pracovních výsledků a udržet si dobré zaměstnance i po dlouhá léta. Program SAMI vám pomůže zmapovat silné stránky a slabiny vašich pracovních generací, najít přidanou hodnotu každé z nich a rozklíčovat postupy správné spolupráce. Není třeba omezovat se věkem!

Talent management

Úspěšná společnost se zaměřuje na budoucnost již nyní. Uvědomuje si, že cílit jen na krátkodobé výsledky nestačí. Pro budoucí úspěch je třeba mít lidi s  vyšším potenciálem, než stačí pro stávající výsledky. Moudrá společnost proto pečlivě vybírá, trénuje a vzdělává talenty – manažery a odborníky pro budoucí úkoly a úspěchy. Pomocnou rukou pro řešení tohoto úkolu je služba Talent management. Toto řešení ve spolupráci se středním managementem identifikuje talenty, plánuje jejich rozvoj a část z něj i realizuje. Cílem služby je zajistit interní lidské zdroje pro zvládání budoucích úkolů.