Podmínky zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti SANEK, s.r.o., se sídlem Slezská 949/32, Praha 2, IČ: 2838 8127, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13807 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje*:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,

a to za účelem:

 • zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů,
 • zasílání informací o akcích pořádaných Správcem,
 • zasílání informací o aktivitách Správce,
 • analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing),

a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.

 

*Poučení subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.