Mistr: Technik a manažer v jednom

Dělnické profese jsou bezesporu rozhodujícím podnikovým zdrojem. Můžeme naplánovat potřebu pracovníků, co do počtů, nemůžeme však naplánovat chování a jednání lidí. Z tohoto hlediska se stávají faktorem těžko předvídatelným. Stejně jako pečujeme o zásoby a výrobní prostředky, musíme se starat i o dělníky. V první řadě tím, že jim dáme dobrého parťáka, mistra či vedoucího výroby.

Role mistra je klíčová a zároveň velmi složitá. Na jedné straně stojí praktický (zejména manuální) potenciál konkrétních lidí, na straně druhé jsou podnikové úkoly, které se rozepisují na nižší a nižší organizační složky až skončí právě u mistra.

Mistr musí být schopen vést a řídit dělníky jejich vlastním jazykem a stylem. Mistr musí být také schopen porozumět podnikovým cílům a úkolům. Mistr musí umět obojí skloubit v hladce běžící systém.

 

mistr1OSOBNOST MISTRA
Mistr v podniku se „nevylíhne“ jen tak – vyroste většinou z řadové pozice ve výrobě. Tento přechod znamená obrovský zlom v hlavním objektu zájmu mistra: od soustředění se na výrobek či proces výroby se přesouvá k pozornosti věnované lidem. Osobnost mistra se vytváří v průběhu celého života na základě vzájemného kontaktu s okolím a lidmi. Nová role tedy zároveň znamená potřebu jeho osobnostního růstu.
Blok OSOBNOST MISTRA pomáhá mistrům osobnostně se usadit v jejich nové roli. V první řadě je brán v potaz kontext konkrétního podniku (Kdo je u nás mistr?) a pozice mistra v podniku (Mistr jako manažer). Potřebný prostor je věnován autoritě, budování vlivu a práci s ním (Autorita mistra). Alfou i omegou dobrého mistra je přirozeně kvalitní komunikace (Manažerská komunikace), fungující efektivní oboustranná výměna informací (Práce se zpětnou vazbou) i řešení problémů a kolizí (Svízelné komunikační situace).

 

mistr2MISTR JE MANAŽER
Manažerská role bývá pro mistra „ta druhá“ po roli odborné. Často se v jejím pojetí uchýlí k jednomu z extrémů: buď se svými podřízenými udržuje příliš přátelské vztahy („Však jsem jeden z nich …“) anebo nastolí tvrdý řád a režim („Já to tady vedu, aby bylo jasno!“). První z přístupů vede k tomu, že mistrovi jeho lidé přerůstají přes hlavu, ve druhém případě ztrácí blízký kontakt s výrobou. Oba přístupy jsou legitimní, jen je třeba je dostat do rovnováhy.
Blok MISTR JE MANAŽER učí mistry uplatnit přístup manažera a zároveň neztratit kolegiální vazby a vztahy s podřízenými. Výchozím bodem je umění vytýčit cíl, vše dobře rozvrhnout, naplánovat a načasovat (Plánování). Dalším důležitým krokem je pro společný cíl získat lidi – ovšem nikoli příkazem, ale ztotožněním (Motivace lidí). Ve finále pak úkoly rozdělit, průběžně kontrolovat a vyhodnotit (Delegování a hodnocení). Vše se pochopitelně neobejde bez řešení svízelných situací (Konflikty v práci).

 

mistr3ŠTÍHLÝ MISTR
Orientace v procesu výroby a jeho řízení nedílně patří k odbornosti mistra. Bez detailních znalostí se samozřejmě obejde, ovšem všeobecný přehled mít musí. Tady mistr často stojí před zásadní otázkou, jak a kde takový přehled získat. Tréninky řízení výroby jsou většinou dlouhé a jdou značně do hloubky, zkušenosti starších kolegů nestačí. Je třeba absolvovat názorný trénink, určený na míru právě mistrovi.
Blok ŠTÍHLÝ MISTR pomáhá účastníkům pochopit výrobu jako sled navazujících kroků se vzájemnými provazbami a souvislostmi. V první řadě přináší základní terminologii a zásady (Pojmy a principy). Pochopitelnou a přiměřenou formou následně seznamuje mistry s klíčovými prvky výrobního procesu, hlavními metodami a zásadami jeho řízení (Výrobní proces). Další přidanou hodnotou pro mistra jsou základy řízení kvality a znalost klíčových principů štíhlé výroby (Štíhlá výroba v našem podniku).